tuyen-dung

Giải mã thuật ngữ trong tuyển dụng mang đậm tính chất hài hước cũng như chấm biếm về một thực trạng của các nhà tuyển dụng khi tuyển dụng, trao đổi với ứng viên.