Tuyển dụng không thôi chưa đủ mà bạn còn phải biết Báo cáo và phân tích các chỉ tiêu tuyển dụng theo yêu cầu từ phía Trưởng phòng hoặc Giám đốc.

Thông qua các chỉ tiêu tuyển dụng bạn sẽ biết được: Số lượng tuyển dụng tháng, quý, năm đạt bao nhiêu % kế hoạch, chi phí tuyển dụng cho 1 hồ sơ, tỉ lệ in/out nhân sự Công ty trong năm, tỉ lệ chuyển đổi các vòng phòng vấn của Nhân sự,…. Thiết nghĩ đó là một trong những kỹ năng quan trọng cần có của một nhà tuyển dụng giỏi.

Tuy nhiên không phải tất cả chúng ta để có thể tạo ra được một mẫu hoàn chỉnh để giúp quá trình báo cáo tuyển dụng trở nên dễ dàng.

HRC Việt Nam gửi tặng bạn File Excel báo cáo và phân tích chỉ tiêu tuyển dụng. Hiếm có 1 file excel nào lại có thể tổng hợp đầy đủ các chỉ tiêu phân tích tuyển dụng đến như vậy. Nó thật sự hữu ích đối với người làm nhân sự như chúng ta.

Trong file có những chỉ số phân tích sau:

Theo số lượng ứng viên Các báo cáo thống kê theo số lượng ứng viên :
  – Thống kê số lượng ứng viên theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo nguồn tuyển dụng
Theo chi phí Các báo cáo thống kê theo chi phí:
  – Thống kê chi phí theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo nguồn tuyển dụng
Theo trình độ ứng viên Các báo cáo thống kê theo trình độ ứng viên:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo trình độ học vấn
  – Thống kê số lượng ứng viên theo nơi đào tạo
  – Thống kê số lượng ứng viên theo số năm kinh nghiệm
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo trình độ học vấn
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo nơi đào tạo
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo số năm kinh nghiệm
Theo tỷ lệ chuyển đổi Các báo cáo thống kê theo góc nhìn tỷ lệ chuyển đổi:
  – Thống kê số lượng ứng viên vượt qua các vòng tuyển
  – Thống kê tỷ lệ chuyển đổi của các vòng tuyển
Theo kế hoạch và thực tế Các báo cáo thống kê theo góc nhìn kế hoạch và thực tế:
  – Thống kê về số lượng ứng viên của kế hoạch và thực tế theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng nhân sự trúng truyển của kế hoạch và thực tế theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng ứng viên của kế hoạch và thực tế theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng nhân sự trúng truyển của kế hoạch và thực tế theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng ứng viên của kế hoạch và thực tế theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng nhân sự trúng truyển của kế hoạch và thực tế theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng ứng viên của kế hoạch và thực tế theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê về số lượng nhân sự trúng truyển của kế hoạch và thực tế theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê về chi phí tuyển dụng của kế hoạch và thực tế theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê về chi phí tuyển dụng của kế hoạch và thực tế theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê về chi phí tuyển dụng của kế hoạch và thực tế đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê về chi phí tuyển dụng của kế hoạch và thực tế bộ phận tuyển dụng
Theo nhân sự phụ trách Các báo cáo thống kê theo nhân sự phụ trách:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo nhân sự phụ trách
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo nhân sự phụ trách
  – Thống kê chi phí tuyển dụng theo nhân sự phụ trách
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí tuyển dụng theo nhân sự phụ trách
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí tuyển dụng theo nhân sự phụ trách
  – Thống kê tình số lượng nhân sự trúng tuyển theo kế hoạch và thực tế của các nhân sự phụ trách
  – Thống kê chi phí tuyển dụng theo kế hoạch và thực tế của các nhân sự phụ trách
  – Thống kê tỷ lệ chuyển đổi các vòng tuyển theo nhân sự phụ trách
Theo nhân sự thực thi Các báo cáo thống kê theo nhân sự thực thi:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo nhân sự thực thi
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo nhân sự thực thi
  – Thống kê chi phí tuyển dụng theo nhân sự thực thi
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí tuyển dụng theo nhân sự thực thi
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí tuyển dụng theo nhân sự thực thi
Theo đợt tuyển dụng Các báo cáo thống kê theo đợt tuyển dụng:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên vượt qua các vòng tuyển theo đợt tuyển dụng
  – Thống kê tỷ lệ chuyển đổi của các vòng tuyển theo đợt tuyển dụng
Theo đơn vị tuyển dụng Các báo cáo thống kê theo đơn vị tuyển dụng:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo đơn vị tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo đơn vị tuyển dụng
Theo bộ phận tuyển dụng Các báo cáo thống kê theo bộ phận tuyển dụng:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo bộ phận tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo bộ phận tuyển dụng
Theo loại nguồn tuyển dụng Các báo cáo thống kê theo loại nguồn tuyển dụng:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo loại nguồn tuyển dụng
Theo nguồn tuyển dụng Các báo cáo thống kê theo nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo nguồn tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo loại nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo nguồn tuyển dụng
Theo vị trí tuyển dụng Các báo cáo thống kê theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê chi phí theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo nguồn tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo vị trí truyển dụng
Theo nhân khẩu học Các báo cáo thống kê theo góc nhìn nhân khẩu học:
  – Thống kê số lượng ứng viên theo giới tính
  – Thống kê số lượng ứng viên theo độ tuổi
  – Thống kê số lượng ứng viên theo tình trạng hôn nhân
  – Thống kê số lượng ứng viên theo quê quán
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo giới tính
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo độ tuổi
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo tình trạng hôn nhân
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển theo quê quán
Thống kê tổng hợp Các báo cáo lọc nhiều chiều:
  – Thống kê số lượng ứng viên và chi phí theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê số lượng nhân sự trúng tuyển và chi phí theo vị trí tuyển dụng
  – Thống kê số lượng hồ sơ nhận được theo ngày
bàn làm việc

TẢI TẠI ĐÂY