DISC là mô hình lý thuyết nổi tiếng nghiên cứu để kiểm tra các hành vi cá nhân của con người trong môi trường hoặc một tình huống cụ thể. Trong công tác tuyển dụng, lãnh đạo, giải quyết mẫu thuẫn nội bộ, tổ chức việc làm và tạo động lực bạn luôn gặp khó khăn không thể giải quyết. Công cụ DISC ra đời giúp bạn đưa ra các định hướng giải quyết một các tốt nhất

DISC
Tài liệu được chia sẻ bởi Ms. Hằng Nga – thành viên HRC Việt Nam

TẢI TÀI LIỆU FULL TẠI ĐÂY