Tổng quan về Quản trị nhân sự … là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức, nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên

Quan điểm quản trị nhân sự là gì?

Quan điểm 1: Người lao động là nguồn lực của mọi nguồn lực. Nó quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Cần phải đầu tư thích đáng chứ không phải xem như một yếu tố chi phí.

Quan điểm 2: Hãy khai thác và phát triển. Không nên quản lý hành chính.

Quan điểm 3: Bao trùm mọi chiến lược trong doanh nghiệp là chiến lược về con nguời (Khách hàng – Người lao động).

Quan điểm 4: Mục tiêu của quản trị nhân lực là sự cân đối và thỏa mãn giữa quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên và người lao động.

Quan điểm 5: Quản trị nhân sự là trách nhiệm của tất cả các nhà quản lý trong doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của quản trị nhân sự

  1. Tạo động lực làm việc cho nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  2. Hướng dẫn công việc thay vì thực hiện nó
  3. Huấn luyện, duy trì & phát triển nhân viên
  4. Đảm bảo chất lượng công việc & con người
  5. Kết nối giữa nhân viên và nhà lãnh đạo

HRC Việt Nam gửi tặng bạn tài liệu Tổng quan về Quản trị nhân sự

TẢI TẠI ĐÂY