Tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trong thời gian vừa qua, chúng ta thường nghe nói nhiều đến các khái niệm văn hoá doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân…tuy nhiên, đến nay các khái niệm này hầu như chưa được thống nhất. Điều này đã dẫn đến những quan niệm, tư tưởng và phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp chưa được đầy đủ.
Với phương thức tiếp cận những đặc trưng văn hoá, nhất là đặc điểm của văn hoá con người Việt, sau đó là cơ sở đối chiếu, so sánh nhận dạng văn hoá doanh nghiệp. Phần cuối là hướng dẫn thực hiện văn hoá doanh nghiệp từ khâu hoạch định, thực hiện, đánh giá và duy trì văn hoá doanh nghiệp. Các phụ lục kèm theo sẽ là công cụ để các doanh nghiệp có thể tham khảo thực hiện văn hoá doanh nghiệp mình.

HRC Gửi tặng các Bộ Tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp [Full] bao gồm:
Mục lục
1 Phần I – Tìm hiểu về văn hoá…………………………………….. 
1.1 Khái niệm văn hoá…………………………………………………… 05
1.2 Các yếu tố văn hoá………………………………………………….. 06
1.3 Các tính chất của văn hoá…………………………………………… 09
1.4 Nhận diện văn hoá:………………………………………………….. 11
1.5 Đặc điểm của văn hoá và con người Việt nam:…………………….. 12
1.5.1 Một số yếu tố của lịnh sử ảnh hưởng đế văn hoá Việt nam:………… 12
1.5.2 Ưu và nhược điểm của người Việt nam:…………………………….. 13
1.6 So sánh phong cách ứng xử phương đông và phương tây:………….. 19
2 Phần II – Văn hoá doanh nghiệp…………………………………. 20

2.1 Khái niệm Văn hoá doanh nghiệp:………………………………….. 20

2.2 Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp:……………………………………. 22
2.3 Chủ thể của văn hoá Doanh nghiệp:………………………………… 23
2.4 Văn hoá Doanh nhân:……………………………………………….. 29
2.4.1 Doanh nhân là gì……………………………………………………. 30
2.4.2 Văn hóa doanh nhân………………………………………………… 30
2.4.3 Tính cách, đặc điểm của doanh nhân?……………………………… 32
2.4.4 Thực trạng doanh nhân Việt nam…………………………………… 42
2.4.5 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân…………………………… 51
2.5 Yếu tố cấu thành của văn hoá DN:…………………………………. 54
2.6 Văn hoá DN với các kiểu văn hoá khác:……………………………. 72
Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp by Ngo QuangThuat
Version 1.0 4 /109
2.7 Giới thiệu văn hoá doanh nghiệp của một số tổ chức………………. 75
2.8 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp:………………………………….. 82
3 Xây dựng, duy trì và phát triển VHDN…………………………… 86
3.1 Các rào cản đối với quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp:…….. 86
3.2 Quản trị quá trình thay đổi VHDN:…………………………………. 86
3.3 Họach định xây dựng VHDN:……………………………………………………. 88
3.4 Thực thi quá trình xây dựng VHDN:…………………………………………… 99
3.5 Duy trì và phát triển VHDN:………………………………………………………. 108
3.6 Ví dụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp:……………………………………….. 109
Phụ lục………………………………………………………………. 113
Tải tại đây