SỰ CÔNG NHẬN, SỰ TÔN TRỌNG, NHỮNG LỜI KHEN NGỢI là những gì các trưởng phòng, thậm chí các giám đốc vẫn còn thiếu sót đối với nhân viên của mình. Tuy nhiên, họ đều không biết rằng đây là “vũ khí lợi hại” để tăng năng suất và thái độ làm việc của nhân viên!

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: Huntpro