Gửi tặng mọi người quy định – biểu mẫu về  Quy định thực hiện 5S Doanh nghiệp

Biểu mẫu này sẽ hướng dẫn mọi người những quy định cần phải có trong 5 s đồng thời những chế độ thưởng phạt nếu như hoàn thành hoặc vi phạm 5S

Tải tại đây