qd595

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành:

I. Phân cấp

II. Thành phần hồ sơ

III. Thời hạn giải quyết hồ sơ

IV. Quy trình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

V Một số quy trình cụ thể

VI. Phôi sổ BHXH, thẻ BHYT và hệ thống sổ sách, báo cáo

VII. Một số nội dung cần lưu ý

TẢI TẠI ĐÂY