Tài liệu quy trình nhân sự

Chia sẻ cho các bạn yêu nghề nhân sự Bộ tài liệu Quy trình Nhân sự các phòng ban đầy đủ bao gồm:

 1. Quy trình Tuyển dụng
 2. Quy trình thực tập và làm việc bán thời gian
 3. Quy trình thử việc
 4. Quy trình đào tạo
 5. Quy trình nghỉ phép
 6. Quy trình nghỉ việc
 7. Quy trình khen thưởng đãi ngộ
 8. Quy trình xử lý vi phạm kỷ luật
 9. Quy trình phát triển
 10. Quy chế lương
 11. Sổ tay Công ty
 12. Quy trình quản lý công việc
 13. Quy trình đánh giá công việc
 14. Quy trình đánh giá  nhân viên mới
 15. Quy trình quản lý hành chính

Tải tại đây

Nguồn: Sưu tập

Nguyễn Thị Thúy Diệu

– Thành viên HRC Việt Nam

– Nhân sự tại Công ty TNHH Infogame