Báo Cáo Lương 2017 của HR Insider dựa trên phân tích số liệu lương của các công việc đăng tuyển trên VietnamWorks.com từ 01/01/2017 đến 31/12/2017. Hầu hết các công việc đăng tuyển này đều tuyển dụng nhân sự làm việc tại Việt Nam.

Mỗi nhà tuyển dụng khi đăng tuyển trên VietnamWorks.com được yêu cầu điền vào 2 mục: mức lương tối thiểu và mức lương tối đa họ dành cho vị trí đang đăng tuyển.

Dữ liệu thu thập từ hai mục này là nền tảng của dữ liệu lương mà đã tổng hợp trong báo cáo này. Công việc thuộc khoảng lương nào sẽ được xác định dựa trên mức lương tối thiểu. Nếu có công việc nào không có mức lương tối thiểu, mức lương tối đa sẽ được điền thay thế. Có 7 khoảng lương được xác định trước: ít hơn $250; $251 – $500; $501 – $700; $701 – $1,000; $1,001 -$2,000; $2,001 – $,3000; và nhiều hơn $3,000.

Ví dụ: một công việc có mức lương tối thiểu $260 và mức lương tối đa $1000 sẽ được tính vào khoảng lương $251-$500. Một công việc không có mức lương tối thiểu và có mức lương tối đa là $1,000 sẽ được tính vào khoảng lương $751-$1,000.

Tải về bản đầy đủ tại: TẠI ĐÂY

Theo VietNamWorks.Com